Rólunk

Rólunk

Kutatói profilunk

Délkelet-Közép-Európa, a Kárpát-medence, és benne Magyarország a 21. századig megőrzött etnikai és vallásfelekezeti sokszínűségével már a társadalomföldrajzi irányzat kialakulása és hazai meggyökerezése óta felismerten remek terep a problémakör térbeli vonatkozásainak feltárását, megjelenítését és megértését célul tűző etnikai- és vallásföldrajzi vizsgálatokhoz. A múltban felgyülemlett, máig élő konfliktusok feltárása, megértése és kezelése kapcsán az ilyen jellegű kutatások létjogosultsága kétségbevonhatatlan, jövőbeli fontosságukat pedig napjaink szűkebb és tágabb környezetének fejleményei jól felismerhetően előrevetítik.

A hazai társadalomföldrajz történetén belül a népesség nemzetiségi- etnikai és vallási megoszlásának térszerkezetével kapcsolatos kérdések és problémák feltárása és kutatása már a kezdetektől kitapintható, fontos vonulatként van jelen. Bár korszakonként eltérő súllyal értékelt, de a hagyományokat illetően kétségtelenül kitüntetett jelentőségű eredményeket felmutató szereplők köthetők ehhez a kutatási témához.

A 20. században kialakult széttöredezett politikai szerkezet az etnikai földrajzi kutatásokon belül kiemelt problémakörré tette a létrejött kisebbségi helyzetű közösségek vizsgálatát. Jellegénél fogva a kisebbségkutatás interdiszciplináris tudományterület, mely egyszerre igényel szociológiai, szociográfiai, demográfiai, mikrotörténeti háttérismereteket. Az etnikai földrajz mindezt a többnyire meghatározó fontosságú térbeli vonatkozások, a térszerkezetbeli viszonyok megjelenítésével és feltárásával alapozza meg.

Az etnikai földrajzi jellegű kutatási témáknak az Intézeten belüli kiemelt szerepét jelzi, hogy az elmúlt években a Földrajz és Földtudományi Intézet a társadalomföldrajzot fókuszába állító tanszéken, több országos helyezést elérő TDK-dolgozat, több tucatnyi kiemelkedő minőségű diplomamunka, valamint több etnikai földrajzi tárgyú doktori értekezés született és remélhetőleg a Műhely tevékenysége nyomán születni fog. A céljainkat bemutató alapító okiratunk itt olvasható.